21 maja 2017 r. Szósta Niedziela Wielkanocna Rok A, I

  21 maja 2017 r.
  Szósta Niedziela Wielkanocna
  Rok A, I

  Pierwsze czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17 Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego
  Psalm responsoryjny: Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1)
  Drugie czytanie: 1P 3, 15-18 Znaczenie śmierci Chrystusa
  Śpiew przed Ewangelią: J 14, 23
  Ewangelia: J 14, 15-21 Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

  PIERWSZE CZYTANIE:

   

  Czytanie z Dziejów Apostolskich:

  Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

  Oto Słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY:

   

  Niech cała ziemia chwali swego Pana.

  Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
  opiewajcie chwałę Jego imienia,
  cześć Mu chwalebną oddajcie. *
  Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!

  Niech cała ziemia chwali swego Pana.

  Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
  niech imię Twoje opiewa».
  Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: *
  zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

  Niech cała ziemia chwali swego Pana.

  Morze na suchy ląd zamienił, *
  pieszo przeszli przez rzekę.
  Nim się przeto radujmy, *
  Jego potęga włada na wieki.

  Niech cała ziemia chwali swego Pana.

  Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga, *
  opowiem, co uczynił mej duszy.
  Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
  i nie oddalił ode mnie swej łaski.

  Niech cała ziemia chwali swego Pana.

  DRUGIE CZYTANIE:

   

  Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła:

  Najdrożsi: Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.

  Oto Słowo Boże.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

   

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
  a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA:

   

  Słowa Ewangelii według świętego Jana:

  Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
  Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

  Oto słowo Pańskie.

   

  Czytaj więcej

  14 maja 2017 r. Piąta Niedziela Wielkanocna Rok A, I

  14 maja 2017 r.
  Piąta Niedziela Wielkanocna
  Rok A, I

  Pierwsze czytanie: Dz 6, 1-7 Wybór pierwszych diakonów
  Psalm responsoryjny: Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22)
  Drugie czytanie: 1P 2, 4-9 Powszechne kapłaństwo
  Śpiew przed Ewangelią: J 14, 6
  Ewangelia: J 14, 1-12 Ja jestem drogą, prawdą i życiem

  PIERWSZE CZYTANIE:

   

  Czytanie z Dziejów Apostolskich:

  Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa». Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

  Oto Słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY:

   

  Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
  lub Alleluja.

  Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
  prawym przystoi pieśń chwały.
  Sławcie Pana na cytrze, *
  grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

  Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
  lub Alleluja.

  Bo słowo Pana jest prawe, *
  a każde J ego dzieło godne zaufania.
  On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
  ziemia jest pełna Jego łaski.

  Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
  lub Alleluja.

  Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
  na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
  aby ocalił ich życie od śmierci *
  i żywił ich w czasie głodu.

  Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
  lub Alleluja.

  DRUGIE CZYTANIE:

   

  Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła:

  Najmilsi: Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: «Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony».
  Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgła – i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.

  Oto Słowo Boże.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

   

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Ja jestem drogą i prawdą, i życiem,
  nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA:

   

  Słowa Ewangelii według świętego Jana:

  Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».

  Oto słowo Pańskie.

   

  Czytaj więcej

  7 maja 2017 r. Czwarta Niedziela Wielkanocna Rok A, I

  7 maja 2017 r.
  Czwarta Niedziela Wielkanocna
  Rok A, I

  Pierwsze czytanie: Dz 2, 14a. 36-41 Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem
  Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)
  Drugie czytanie: 1P 2, 20b-25 Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych
  Śpiew przed Ewangelią: J 10, 14
  Ewangelia: J 10, 1-10 Jezus jest bramą owiec

  PIERWSZE CZYTANIE:

   

  Czytanie z Dziejów Apostolskich:

  W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych Apostołów: «Cóż mamy czynić, bracia?» Powiedział do nich Piotr: «Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia». Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

  Oto Słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY:

   

  Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
  lub Alleluja.

  Pan jest moim pasterzem, *
  niczego mi nie braknie,
  pozwala mi leżeć *
  na zielonych pastwiskach.

  Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
  lub Alleluja.

  Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
  orzeźwia moją duszę.
  Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
  przez wzgląd na swoją chwałę.

  Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
  lub Alleluja.

  Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
  zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
  Kij Twój i laska pasterska *
  są moją pociechą.

  Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
  lub Alleluja.

  Stół dla mnie zastawiasz *
  na oczach mych wrogów;
  namaszczasz mi głowę olejkiem, *
  kielich mój pełny po brzegi.

  Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
  lub Alleluja.

  Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
  przez wszystkie dni mego życia
  i zamieszkam w domu Pana *
  po najdłuższe czasy.

  Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
  lub Alleluja.

  DRUGIE CZYTANIE:

   

  Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła:

  Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądził sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.
  Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

  Oto Słowo Boże.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

   

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Ja jestem dobrym Pasterzem
  i znam owce moje, a moje Mnie znają.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA:

   

  Słowa Ewangelii według świętego Jana:

  Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».

  Oto słowo Pańskie.

   

  Czytaj więcej

  3 maja 2017 r., Środa Rok A, I Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski Uroczystość

  3 maja 2017 r., Środa
  Rok A, I
  Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski Uroczystość

  Pierwsze czytanie: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab Wielki znak ukazał się na niebie
  Psalm responsoryjny: Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d)
  Drugie czytanie: Kol 1, 12-16 Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna
  Śpiew przed Ewangelią: J 19, 27
  Ewangelia: J 19, 25-27 Oto Matka twoja

  PIERWSZE CZYTANIE:

   

  Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła:

  Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca»

  Oto Słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY:

   

  Tyś wielką chlubą naszego narodu.

  Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, *
  spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
  i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, *
  Stwórca nieba i ziemi.

  Tyś wielką chlubą naszego narodu.

  Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki *
  w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
  Niech Bóg to sprawi, *
  abyś była wywyższona na wieki.

  Tyś wielką chlubą naszego narodu.

  DRUGIE CZYTANIE:

   

  Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan:

  Bracia: Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

  Oto Słowo Boże.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

   

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Jezus powiedział do ucznia: «Oto Matka twoja»,
  i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA:

   

  Słowa Ewangelii według świętego Jana:

  Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
  I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

  Oto słowo Pańskie.

   

   

  Czytaj więcej

  1 maja 2017 r., Poniedziałek Rok A, I

  1 maja 2017 r., Poniedziałek
  Rok A, I

  Pierwsze czytanie: Dz 6, 8-15 Św. Szczepan przed Sanhedrynem
  Psalm responsoryjny: Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1a)
  Śpiew przed Ewangelią: Mt 4, 4b
  Ewangelia: J 6, 22-29 Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

  PIERWSZE CZYTANIE:

   

  Czytanie z Dziejów Apostolskich:

  Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: «Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu». W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: «Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał». A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i widzieli twarz jego, podobną do oblicza anioła.

  Oto Słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY:

   

  Błogosławieni, których droga prosta.
  lub Alleluja.

  Choć zasiadają możni i przeciw mnie spiskują, *
  Twój sługa rozmyśla o Twych ustawach.
  Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, *
  moimi doradcami Twoje ustawy.

  Błogosławieni, których droga prosta.
  lub Alleluja.

  Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
  poucz mnie o Twoich ustawach.
  Pozwól mi zrozumieć drogę Twoich postanowień, *
  abym rozważał Twoje cuda.

  Błogosławieni, których droga prosta.
  lub Alleluja.

  Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
  obdarz mnie łaską Twego prawa.
  Wybrałem drogę prawdy, *
  postawiłem przed sobą Twe wyroki.

  Błogosławieni, których droga prosta.
  lub Alleluja.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

   

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Nie samym chlebem żyje człowiek,
  lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA:

   

  Słowa Ewangelii według świętego Jana:

  Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» Jezus odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał».

  Oto słowo Pańskie.

   

  Czytaj więcej

Theme Layout

Color Scheme